Algemene Voorwaarden

Van de onderneming Koester Training & Advies

Artikel 1: definities

1.1 Cliënt; de wederpartij die met Koester Training & Advies een overeenkomst aangaat.
1.2 Overeenkomst: de bindende overeenkomst tussen Koester Training & Advies en de client, in
welke vorm dan ook, net als de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere)
bestelling, die uit hoofde van de overeenkomst wordt geplaatst.

Artikel 2: Toepassing

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Koester Training & Advies te sluiten
overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, incl. de levering van diensten
daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënt.
2.2 Het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden
omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de cliënt zijn aanvaard.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.
Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze
van toepassing zijn.

2.4 Indien Koester Training & Advies niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
brengt dat niet met zich mee, dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat Koester
Training & Advies het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte
naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.5 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van
de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling,
wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan
de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Mondelinge aanbiedingen kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door Koester Training & Advies
naderhand schriftelijk, al dan niet door middel van facturatie zijn bevestigd.
3.2 Alle door Koester Training & Advies verstrekte opgaven van adviezen, oefeningen worden met de
grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege Koester Training &
Advies worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of
vanwege Koester Training & Advies voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of
zullen voordoen. Mochten deze zich onverhoopt voordoen dan binden zij Koester Training & Advies
in geen geval.

Artikel 4: Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door bevestiging en aanvaarding door Koester Training &
Advies . Deze bevestiging en aanvaarding vindt in de regel schriftelijk dan wel per e-mail plaats.
4.2 De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud
van de overeenkomst.

4.3 Indien met de cliënt meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst. Mocht de overeenkomst namens de cliënt
worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de cliënt deze voorwaarden
heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voor
4.4 Koester Training & Advies is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te
schakelen.
4.5 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koester Training & Advies is het de
cliënt verboden rechten of plichten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.
4.6 Koester Training & Advies is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst om
haar motiverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende
overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de
inhoud, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, net zoals vanwege technische bezwaren,
weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van Koester Training
& Advies dan wel derden waaronder andere cliënten.
4.7 De cliënt kan zich niet op een overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat de door de cliënt verstrekte gegevens niet juist of onvolledig zijn. Koester
Training & Advies behoudt zich alsdan het recht voor een overeenkomst niet dan wel niet verder uit
te voeren. In dat geval kan Koester Training & Advies nooit gehouden zijn tot enige vergoeding van
schade van de cliënt, onverminderd het recht en de mogelijkheid van Koester Training & Advies om
ten opzichte van de cliënt wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de
overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling
de cliënt dan verplicht is.

Artikel 5: Inhoud, wijziging en annulering van de overeenkomst

5.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen in de overeenkomst
een andere termijn zijn overeengekomen dan wel indien uit de aard van de overeenkomst een
andere termijn voortvloeit.
5.2 De cliënt draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de
overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Koester Training & Advies niet, niet juist, niet
tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door
de cliënt daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door enig technisch
middel zoals de telefoon, de fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
5.3 De cliënt kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Koester Training &
Advies krijgt indien deze geen directe betrekking hebben op de overeenkomst.
5.4 Gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst door de cliënt is slechts mogelijk, indien
Koester Training & Advies daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging
van de overeenkomst tot meerkosten, dan is Koester Training & Advies gerechtigd een
schadeloosstelling bij de cliënt in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten
aan de cliënt worden doorberekend. De cliënt is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk
voor de gevolgen van de wijziging in de overeenkomst en vrijwaart Koester Training & Advies ter
zake.
5.5 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koester Training & Advies is de cliënt
niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

5.6 Aan een schriftelijke toestemming als in lid 5 genoemd kan Koester Training & Advies de
voorwaarde verbinden dat zij gerechtigd is om aan de cliënt een schadeloosstelling in rekening te
brengen. Onder deze schadeloosstelling kan worden begrepen de door Koester Training & Advies
geleden verliezen en gederfde winst. En in elk geval worden daaronder begrepen de kosten, die
Koester Training & Advies al ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde
productiecapaciteit.
5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van Koester Training & Advies
blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te
wijzigen en/of aan te vullen, zal Koester Training & Advies de cliënt hiervan in kennis stellen. Daarna
zal de overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd. Koester Training & Advies
kan nooit door een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de
cliëntwaarden is gebonden al ware zij zelf cliënt.

Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen

6.1 Het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk door Koester Training & Advies
bestede uren. Het honorarium wordt alsdan berekend op basis van de door Koester Training &
Advies gebruikelijk gehanteerde uurtarieven in euro’s.
6.2 Koester Training & Advies is gerechtigd extra kosten, die niet nadrukkelijk in de overeenkomst
zijn opgenomen, aan de cliënt apart door te berekenen, indien het maken van deze kosten
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
6.4 Koester Training & Advies is ook gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen
onder meer bij tussentijdse verhogingen van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst
nodig zijn. Bijvoorbeeld: verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de
overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor
de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de cliënt daarvan zo spoedig als mogelijk
schriftelijk in kennis worden gesteld.
6.5 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de overeenkomst een
verhoging ondergaan voordat Koester Training & Advies haar verplichtingen uit de overeenkomst
volledig heeft uitgevoerd, is Koester Training & Advies gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig
aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn verstreken.

Artikel 7: Betaling

7.1 De in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen worden door een factuur in
rekening gebracht. Betaling dient te zijn in euro’s en binnen de in de overeenkomst genoemde
betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de overeenkomst geen
betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde
de fatale betalingstermijn.
7.2 De cliënt kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding.
Compensatie door de cliënt is slechts toegestaan indien Koester Training & Advies de vordering van
de cliënt schriftelijk heeft erkend.
7.3 De cliënt is altijd en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste
verzoek van Koester Training & Advies zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de
overeenkomst aan Koester Training & Advies te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk
gedekt is en dat Koester Training & Advies daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een
eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Koester Training &
Advies tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
7.5 Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de
opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
7.6 Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij
vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand (cumulatief) over het
verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige
rechten die Koester Training & Advies ten opzichte van de cliënt wegens niet of niet tijdige betaling
geldend kan maken.
7.7 Koester Training & Advies is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim
voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de overeenkomst onverwijld
op te schorten en te staken, totdat de cliënt volledig aan zijn openstaande financiële verplichtingen
heeft voldaan.
Anne van Ee: 06-30891150 E-mail: Anne@koester-coaching.nl
7.8 Indien Koester Training & Advies genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen,
afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor
rekening van de cliënt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Deze laatste wordt gefixeerd op
15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,–.
7.9 De facturatie voor Koester Training & Advies wordt verzorgd door Anne van Ee/

Artikel 8: Levertijden

8.1 De door Koester Training & Advies opgegeven levertijden van het advies worden slechts bij
benadering vastgesteld en kunnen dan ook nooit worden beschouwd als een fatale termijn.
8.2 De levertijd begint pas wanneer over alle commerciële en technische details tussen partijen
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Koester Training &
Advies voorts aan alle overige voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
8.3 Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die Koester Training & Advies bekend waren
toen zij de levertijd vaststelde, is zij bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te verlengen met
de termijn, die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. In het geval
de benodigde werkzaamheden niet (meer) in de planning van Koester Training & Advies kunnen
worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit weer toelaat.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

9.1 Koester Training & Advies is vrij in de wijze waarop zij de overeenkomst uitvoert, tenzij partijen
daar schriftelijke expliciete afspraken over hebben gemaakt. Alle overeenkomsten worden door
Koester Training & Advies uitgevoerd in een door haar te bepalen volgorde.
9.2 De cliënt is bij de uitvoering van de overeenkomst door v Koester Training & Advies voorts
gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door
Koester Training & Advies mogelijk te maken.

9.3 Indien de cliënt niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens Koester
Training & Advies voldoet, is Koester Training & Advies bevoegd en gerechtigd de nakoming van de
overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren dan wel te wijzigen. Koester Training & Advies kan nooit
door een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering of wijziging gehouden zijn tot enige
vergoeding van schade aan de cliënt. De cliënt is echter wel gehouden tot vergoeding van alle schade
voortvloeiende uit de door de opschorting ontstane vertraging, ook tegenover derden en hij
vrijwaart Koester Training & Advies ter zake. Ingeval van een ontbinding, annulering of wijziging van
de overeenkomst heeft Koester Training & Advies bovendien het recht om, boven de al voor de
uitvoering van de overeenkomst door haar gemaakte kosten, de cliënt een schadeloosstelling in
rekening te brengen van 50% van het factuurbedrag van het ontbonden, geannuleerde dan wel
gewijzigde gedeelte van de overeenkomst, onverminderd het recht van Koester Training & Advies op
volledige schadevergoeding. Alsdan is de cliënt bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk
voor de gevolgen van de ontbinding, annulering dan wel wijziging van de overeenkomst en vrijwaart
hij Koester Training & Advies ter zake.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en schade

10.1 Koester Training & Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de cliënt geleden
schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige
daad van Koester Training & Advies . In dat geval is Koester Training & Advies enkel en alleen
aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Koester Training & Advies
wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering
10.2 Indien de verzekeraar van Koester Training & Advies om welke reden dan ook niet overgaat tot
uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid
in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst met een maximum
van € 1.500,–. Koester Training & Advies is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en
kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld
stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de cliënt
daarbij inbegrepen.
10.3 Koester Training & Advies is ook niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in
artikel 15 van deze voorwaarden.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Koester Training & Advies om, al dan niet ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, die van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Koester Training & Advies kan worden verlangd, gelden
als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Koester Training & Advies van de
verplichtingen tot nakoming.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade,
brand, aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, abnormale weersomstandigheden,
sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken
aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in
elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere
communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door Koester Training & Advies
zijn ingeschakeld net als alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.
Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs van Koester Training & Advies net zoals bezorgproblemen door zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmacht
bepaling.
11.3 Bij overmacht heeft Koester Training & Advies het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op
schadevergoeding.

Artikel 12: Ontbinding en beëindiging

12.1 Indien de cliënt tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft
Koester Training & Advies het recht de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder
dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Cliënt niet gerechtigd zijn tot enigerlei
schadeloosstelling en is de cliënt gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de
tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan Koester Training & Advies te vergoeden.
12.2 Koester Training & Advies is onder meer gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden,
indien de cliënt in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de overeenkomst
(inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich
voordoet of dreigt te gaan doen: a. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de cliënt wordt
conservatoir of executoriaal beslag gelegd; b. het faillissement van de cliënt wordt aangevraagd; c.
de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard; d. aan de cliënt wordt, al dan niet voorlopig,
surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de cliënt wordt
aangevraagd; e. de cliënt overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld; f. de
onderneming van de cliënt wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde
overgedragen; g. i Koester Training & Advies n staat van faillissement wordt verklaard; h. de cliënt
handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van Koester Training & Advies dan wel van derden waaronder andere cliënt in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht; i. de cliënt niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften; j. de cliënt melding maakt van een betalingsachterstand.
12.3 Indien Koester Training & Advies op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van
de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten
die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan
inbegrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter. Het vorenstaande laat onverlet de
bevoegdheid van Koester Training & Advies het geschil voor te leggen aan de rechter binnen het
arrondissement waarin de cliënt zijn woonplaats heeft.

Artikel 14: Klachten

14.1 Klachten kunt u in eerste instantie schriftelijk indienen bi Koester Training &
Advies j. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.
14.2 Is de klacht naar uw mening onvoldoende afgehandeld dan kunt u een klacht indien bij klachten-
en geschillen commissie.
14.3 De Voorwaarden van Koester Training & Advies zijn leidend.

Artikel 15: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
15.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst
daarvan steeds bepalend.
15.3 Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige
aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van
wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. 15.4 De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 werkdagen na
bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.